Καλή χρονιά με ειρήνη, αγάπη και ευημερία.

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου στις 19:00 θα συναντηθεί η ομάδα διαλογισμού.
Αυτή η ομάδα έχει στόχο να μας γνωρίσει διαφορετικές διαλογιστικές πρακτικές, να μας δώσει την ευκαιρία να μοιραστούμε την εμπειρία και να μας υποστηρίξει στο να βάλουμε το διαλογισμό στη ζωή μας.

Παρακαλώ ενημερώστε αν θα παρευρεθείτε

Happy new year with peace, love and prosperity

On Friday 7 February the meditation group will meet at 19:00.
This group aims at giving us the chance to get introduced to different meditative practices, to give us the chance to share the experience and to support us in making meditation part of our lives.

Please inform if you are planning to attend