Την Παρασκευή 26 Απριλίου θα συναντηθεί η ομάδα διαλογισμού στις 19:00. Μαθαίνουμε διαφορετικούς τρόπους συγκέντρωσης (dharana) που οδηγούν στην κατάσταση του διαλογισμού (dhyana). Η ομάδα είναι ανοικτή σε όσες και όσους ενδιαφέρονται να βάλουν το διαλογισμό στη ζωή τους, ανεξάρτητα εμπειρίας. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας.

On Friday 26 of April we will meet at 19:00 for meditation. We practice different ways of concentration (dharana) that lead to meditation (dhyana). The group is open to anyone interested to meditate, irrespective of experience. Please inform if you are planning to participate.