Ξεκινάμε!
Γιόγκα Ι: Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:30-21:00 
Γιόγκα ΙΙ: Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00-10:30
Από τις 25 Οκτωβρίου Γιόγκα για Υγεία:  Τρίτη 11:00-12:15 και Πέμπτη στις 17:30-18:45
Παρακαλώ επικοινωνείστε για να διασφαλίσετε τη θέση σας.
Starting again!
Yoga I: Monday and Wednesday 19:30-21:00
Yoga II: Tuesday and Thursday 09:00-10:30
From 25 October onwards Yoga for Health Tuesday 11:00-12:15 and Thursday 17:30-18:45
Confirm your participation to reserve your space.