Μια καινούργια μέρα. Κοίταξε από μιά καινούργια οπτική!
A new day. Look from a different prespective!